dilluns, 19 de novembre de 2018

2018- NECESSITATS DEL BARRI DE PORTA EN QÜESTIÓ D’EQUIPAMENTS


NECESSITATS DEL BARRI DE PORTA EN QÜESTIÓ D’EQUIPAMENTS

En aquest document volem explicitar les necessitats del barri de Porta en qüestió d’equipaments, així com una revisió d’allò que s’havia planificat i cal revisar. Dividirem la proposta segons els àmbits dels equipaments i la tipologia del mateix, seguint el model que es presenta al vigent Pla d’Equipaments.
Les propostes que aquí presentem s’han consensuat entre diferents entitats i projectes el dia 5 de juny, alhora que s’ha donat forma al conjunt de propostes amb el consell i seguiment de les tècniques de l’Ajuntament del Districte i la consellera del barri de Porta. Les entitats, equipaments i projectes que han participat en el procés d’elaboració han estat:
 • Hort urbà de Can Valent
 • Hort urbà Porta’m a l’Hort
 • Grup de Dones Portenyes
 • Assemblea d’Aturats i Aturades
 • Casal de Joves de Porta
 • Ateneu la Bòbila de Porta
 • Escola Bressol Can Dragó
 • Associació de Veïnes i Veïns de Porta
Altres agents que han donat suport al procés:
 • Tècnica de barri
 • Tècnica referent de Sostenibilitat, Medi Ambient i Interculturalitat de Nou Barris
 • Consellera delegada al barri de Porta
 • Consellera d’Ecologia Urbana de Nou Barris

A continuació us presentem el contingut de les propostes:

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA

Casal de Joves

La ubicació actual del Casal de Joves de la Zona Sud dificulta que aquest col·lectiu pugui disposar d’espais suficients per realitzar la seva activitat. Per tal de continuar oferint uns serveis de qualitat als nostres barris, apostem per la creació d’un equipament pel jovent que pugui complimentar la feina que fa l’Espai Jove Les Bases.

Habitatge de lloguer per a joves

Les necessitats habitacionals del jovent de la zona Sud de Nou Barris evidencia la necessitat d’assegurar una proporció d’habitatge públic que garanteixi els drets d’aquestes veïnes i veïns. Es proposa poder fer servir alguns solars actualment buits del barri de Porta.

EDUCACIÖ

Escola Bressol Municipal

Es proposa generar més equipaments escolars per la petita infància a la zona sud, amb l’objectiu de descongestionar els equipaments que actualment es troben al territori, en concret al barri de Porta. La manca d’oferta a altres zones del territori està desbordant la capacitat de l’EBM Can Dragó de treballar amb la gent del territori i, en concret, del barri de Porta. Per aquests motius pensem que caldria reforçar l’oferta que actualment existeix a la zona sud de Nou Barris.

Escola de formació professional

S’ha detectat la necessitat d’oferir als joves que abandonen els estudis prematurament, o que no continuen aquests un cop acabada l’educació obligatòria, formació adaptada a les seves necessitats i, sobretot, que tingui l’objectiu de dotar de recursos educatius a aquestes persones perquè puguin tenir majors garanties d’èxit en el mercat laboral. Doncs, creiem que cal un centre de formació professional que capaciti per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcioni la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

SALUT

Centre d’acollida per les persones sense sostre

La presència cada cop més gran de persones sense sostre que fan servir els carrer de barri de Porta com a refugi i hàbitat fa evident la necessitat d’actuar. Proposem la construcció d’habitatge per a les persones sense sostre i que, així, es garanteixi el seu dret a l’habitatge a tota la zona sud de Nou Barris.

Centre de dia amb serveis per l’atenció de persones grans amb patologies cròniques

Proposem la creació d’un equipament d’atenció social, com un centre de dia, dedicat a l’atenció de les persones amb problemes, sobretot gent gran, que necessiten d’una atenció diària, alhora que també es treballar per prevenir l’aparició d’altres problemàtiques. Creiem necessària l’existència d’aquest centre en una zona de Nou Barris on l’índex de sobreenvelliment és dels més alts del Districte. Si observem la piràmide de població, veiem com la població de Nou Barris tendeix a l’envelliment. Partint d’aquesta situació, creiem necessària la planificació i desenvolupament d’equipaments on es tingui cura de la població amb necessitats específiques vinculades, sobretot, a edats avançades (pateixen malalties cròniques discapacitants, malalties evolutives invalidants, deteriorament cognitiu, malalties en fase terminal, tenen problemes de rehabilitació funcional o requereixen cures i/o tractament de manera continuada).

ATENCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL

Habitatge amb serveis per a persones gran i persones amb reconeixement de discapacitat

Creiem necessari oferir a les persones grans, com també aquelles reconegudes amb una discapacitat que resideixen a la zona sud, un habitatge adaptat, segur, confortable i integrat en la comunitat, que compti amb el suport necessari per garantir un nivell de vida de digne i de qualitat.

ALTRES

Punt verd de Zona

La zona sud de Nou Barris podria disposar d’un Punt Verd de Zona que oferís servei a la comunitat per desfer-nos dels residus que no podem llençar als contenidors que trobem al carrer. Utilitzant els punts verds contribuiríem a millorar el procés de reciclatge i ajudem a preservar el medi ambient. Si volem fomentar el reciclatge, caldrà ampliar i apropar a la gent aquest tipus d’equipaments.

Aula Ambiental i espai de formació professional en tècniques de producció agroecològica

Considerem una necessitat, si creiem que un canvi de model de ciutat és possible, disposar d’equipaments municipals de proximitat especialitzats en els àmbits propis de l’ecologia i el medi ambient, que disposen d’una oferta educativa i de lleure que incideix en els temes vinculats amb els sistemes d’informació i la innovació tecnològica, el cicle de l’aigua, el cicle de de la matèria, l’energia o la mobilitat sostenible. Així, creiem que des de l’equipament es podrien abordar temes com l’autosuficiència energètica, l’estalvi energètic i la producció local d’energia, la sostenibilitat, la natura a la ciutat, la biodiversitat, la prevenció de residus o l’aigua, entre altres. A més, aquest equipament hauria de servir per promoure cursos formatius reglats que serveixin per generar una formata professionalitzadora, orientada al lideratge i acompanyament de processos de producció agroecològics.
Es proposa construir un Aula Ambiental i un centre de formació agroecològica a l’antiga masia de Can Valent, ubicada al carrer Pintor Alsamora. S’hauria, doncs, de consolidar una reforma estructural de l’edifici per tal de preservar el record d’un passat rural que no s’ha de perdre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada